Trafikforbundet

Udskriv

5: Økonomisk politik

TRF’s økonomiske politik

Hovedbestyrelsen har besluttet, at formuen mindst bør være 1 års kontingent.
Hovedbestyrelsen mener desuden, at foreningens aktivitetsniveau så vidt muligt bør tilpasses indtægterne, således at kontingentstigning ud over den aftalte regulering kan undgås. Kan formuen forøges uden at hæve kontingentet ud over den normale regulering, så er dette en fordel for foreningen.
Opfattelsen er, at i visse situationer kan der være en direkte sammenhæng mellem foreningens formue og foreningens mulige indflydelse. I en forhandlingssituation skal modparten være fuldt klar over, at vi uden problemer kan understøtte vores synspunkter med betalt ekspertbistand fra f.eks. jurister.

Investering af formuen skal ske til lav risiko. Derfor investeres omkring 15-20% i aktier (HB beslutning 8. juni 2011). Resten af formuen sættes i obligationer og højrente-konti.

Den daglige omgang med TRF’s midler er lagt til en kreds af 3-4 personer: formand, næstformand, kasserer (bogholder) og sekretariatsleder. Alle har fuldmagt til TRF’s bankkonti og depot, men 2 af disse 3-4 personer er nødvendig for alle dispositioner. Dette sikres gennem bankens netbanksystem.

Kurser:

Det er TRF’s opfattelse at uddannelse af tillidsfolk, formandskab og sekretariat er af stor betydning. Derfor opfordrer TRF tillidsfolkene til at deltage i kurser for gennem disse at sikre forbundet et veluddannet bagland. TRF støtter kredsene økonomisk i forbindelse med kursusdeltagelse i FTF-regi. Se nærmere under afsnittet “kursusgodtgørelse”.

Arrangementer:

Det er muligt for kredsene at søge om tilskud til arrangementer. Ansøgninger afgøres af HB.

Mødeudgifter:

I forbindelse med deltagelse i HB-aktiviteter godtgøres rimelige transportudgifter, herunder parkeringsudgifter, efter dokumentation. Taxa skal forhåndsgodkendes. Kørsel i egen bil godtgøres efter statens regler. Da der serveres frokost i forbindelse med møderne, udbetales ikke mødediæter.

I forbindelse med deltagelse i andre møder, godtgøres endvidere rimelige udgifter til forplejning, såfremt dette ikke er inkluderet i mødet.


Løn og honorarer:

Der udbetales løn til 1 fuldtidsansat i sekretariatet. Lønnen forhandles med formanden og skal efterfølgende godkendes af HB. Yderligere udbetaling af løn til f.eks. ekstra hjælp eller for ekstra udført arbejde kan besluttes af HB.

Der udbetales honorar til formanden, næstformanden og til kassereren.
Formandens og næstformandens honorar udbetales en gang i kvartalet, alternativt månedsvis.

Kassererens honorar udbetales 1. juni og 1. december, alternativt månedsvis.

Størrelsen på honorarerne er vedtaget på delegeretmødet i april 2008, gældende fra 1. januar 2009.

Delegeretmøde-beslutning 2012:

I tilfælde af at halvdelen eller mere end halvdelen af det årlige honorar til formanden går til at frikøbe denne fra tjeneste, ydes der et årligt tillæg på kr. 60.000kr.

Løn + honorarer procentreguleres efter statens overenskomst.

IT-udstyr og inventar:

Al indkøb og indgåede aftaler skal godkendes af formanden. Der opbevares en inventarliste i sekretariatet som løbende opdateres af sekretariatslederen.

IT-udstyr værdiafskrives over 3 år, øvrigt inventar værdiafskrives over 5 år.

Formand, næstformand og sekretariatsleder har alle mulighed for at få følgende stillet til rådighed i hjemmet: PC-udstyr, printer (inkl. forbrugsstoffer) samt mobiltelefon med abonnement.

Kasseren har mulighed for at få PC og printer stillet til rådighed.

Fratrædes en stilling kan ovennævnte frikøbes i henhold til afskrivningslisten.

Formand, næstformand og sekretariatslederen har mulighed for betalt opkobling til internettet på hjemadressen (eller mobil). Der er fastsat en beløbsgrænse på maks. 300 kr. pr måned som refunderes efter regning.

Støtte til andre foreninger:

I særlige tilfælde yder TRF støtte til andre foreninger. Det kan f.eks. være pensionistklubber, godgørende foreninger eller fagforeninger i krise. Støtten vil ofte være af en beskeden størrelse. Beløb over 5.000kr vil altid blive sendt i høring i HB.

Økonomisk støtte i forbindelse med konflikter:

Et flertal i TRF’s hovedbestyrelse kan beslutte at yde økonomisk støtte i forbindelse med faglige konflikter (lockout og strejker). Dette skal ikke forstås sådan, at man til enhver tid vil støtte konfliktramte medlemmer økonomisk, men at hovedbestyrelsen ikke vil udelukke denne mulighed. Økonomisk støtte kan gives enten som direkte udbetalinger til de enkelte medlemmer eller som tilskud til den pågældende kredsforening.
CO10 støtter ifølge deres vedtægter som hovedregel ikke sådanne konflikter. § 18 stk. 3 i CO10’s vedtægter: ”Kampskridt varsles af centralorganisationen og iværksættes af den enkelte organisation. I forbindelse med en sådan beslutning træffes samtidig beslutning om evt. fælles finansiering, idet finansiering af et evt. kampskridt, som centralorganisationen varsler eller modtager varsel om, er centralorganisationen uvedkommende.
Bemærkning: Det er her fastslået, at det er centralorganisationen, der afsender konfliktvarsel. Beslutning herom træffes af bestyrelsen eller repræsentantskabet, der kan bemyndige formanden til den konkrete iværksættelse. En sådan beslutning er – som andre beslutninger truffet af repræsentantskabet eller bestyrelsen – bindende for medlemsorganisationerne. Det er forudsat, at det er den enkelte medlemsorganisation, der fremsætter forslag til hvilke grupper / arbejdspladser, der konkret skal varsles konflikt for. Det er endvidere den enkelte medlemsorganisation, der forestår det praktiske arbejde i forbindelse med konflikten, herunder kontakt med arbejdspladser, TR m.v. Endvidere er det den enkelte medlemsorganisation, der som udgangspunkt finansierer konflikten, og fastlægger niveauet for konfliktunderstøttelse samt forestår udbetalingen til medlemmerne. Samtidig er det dog angivet, at der kan træffes beslutning om evt. fælles finansiering af strejke og/eller evt. lockout, hvilket kan være hensigtsmæssigt f.eks. i en situation, hvor et CFU-forlig nedstemmes, og det alene er de ikke-tjenestemands(lignende) ansatte, der kan varsles i konflikt.
De(n) enkelt(e) medlemsorganisation(er) har – som hidtil – ikke adgang til at varsle konflikt i forbindelse med fornyelse af organisationsaftaler. Det skyldes dels den fredspligt, der følger af vedtagelsen af et CFU-forlig, og dels at organisationsaftalerne (også) indgås af CO10, jfr. ovenfor om den gældende delegation af aftale- og forhandlingsretten.”

TRF har en opsparingskonto, hvis formål er at sikre penge til særlig vanskelige situationer som fx konfliktsituationer, kollektiv bod o.a. Opsparingen er et supplement til kredsenes egen opsparing til samme formål. Kontoens penge kommer fra en månedlig indbetaling på 75 kr. (Vedtaget på delegeretmøde april 2010) fra hvert medlem. HB kan pålægge medlemmerne en forhøjelse, hvis det skønnes nødvendigt.
På delegeretmøde i april 2018 blev indbetalingerne sat i bero da kontoen opfyldte målsætningen.
HB har retten til at disponere over pengene i henhold til formålet for kontoen. Det bemærkes at beslutningen vedrører ordinære medlemmer.
Vedtaget på delegeretmøde april 2008.

HB har den 20. september 2012 besluttet, at såfremt konfliktkontoens indestående ikke er nok til at dække udgifterne ved en faglig konflikt, kan der ”lånes” fra Trafikforbundets øvrige midler enten direkte eller ved at stille formuen helt eller delvist til sikkerhed for et banklån. Hvis dette skulle ske, er HB forpligtet til snarest derefter at udarbejde plan for genopbygning af formue og konfliktkonto.

 

Revideret 1. nov. 2020