Trafikforbundet

Delegeretmøde

Der indkaldes herved til Trafikforbundets 23. ordinære delegeretmøde der afholdes torsdag den 19. april 2018 kl. 10.00 i Kosmopol Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 stk. 6

 1. Navneopråb
 2. Vedtagelse af mødets forretningsorden
 3. Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent
 4. Hovedbestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Budget og fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt

Ethvert medlem af Trafikforbundet er i.h.t. vedtægternes § 12 stk.10 berettiget til at overvære delegeretmødet og deltage i forhandlingerne.

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal i.h.t. vedtægternes § 12 stk. 3 indsendes senest 4 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 21. marts 2018.

Navne på evt. kandidater til formands- og næstformandsposten skal være Trafikforbundets hovedbestyrelse i hænde senest 3 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 27. marts 2018. jf. vedtægternes § 12 stk. 8.

Trafikforbundet, januar 2018

 


Referat fra det 23. ordinære delegeretmøde den 18. april 2018

Referat fra det 22. ordinære delegeretmøde den 14. april 2016

Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014

Referat fra det 20. ordinære delegeretmøde den 19. april 2012

Referat fra det 19. ordinære delegeretmøde den 20. april 2010