Trafikforbundet

Delegeretmøde

Der indkaldes herved til Trafikforbundets 24. ordinære delegeretmøde der afholdes onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17.00 hotel Phoenix, Bredgade 37, København K

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 stk. 6

 1. Navneopråb
 2. Vedtagelse af mødets forretningsorden
 3. Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent
 4. Hovedbestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Budget og fastsættelse af kontingent
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

Ethvert medlem af Trafikforbundet er i.h.t. vedtægternes § 12 stk.10 berettiget til at overvære delegeretmødet og deltage i forhandlingerne.

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal i.h.t. vedtægternes § 12 stk. 3 indsendes senest 4 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 9. september 2020.

Navne på evt. kandidater til næstformandsposten skal være Trafikforbundets hovedbestyrelse i hænde senest 3 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 16. september 2020. jf. vedtægternes § 12 stk. 8.

Trafikforbundet, september 2020

 


Referat fra det 24. ordinære delegeretmøde den 7. oktober 2020

Referat fra det 23. ordinære delegeretmøde den 18. april 2018

Referat fra det 22. ordinære delegeretmøde den 14. april 2016

Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014

Referat fra det 20. ordinære delegeretmøde den 19. april 2012

Referat fra det 19. ordinære delegeretmøde den 20. april 2010