Trafikforbundet

Håndbogen

2: HB’s forretningsorden

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen (HB) 1. Hovedbestyrelsens virksomhed.  Deltagere. Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden og de hovedbestyrelsesmedlemmer kredsforeningerne har valgt i medfør af vedtægternes § 26. Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne. Sekretariatslederen deltager i hovedbestyrelsesmøderne. Beslutningsdygtighed. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet er lovligt indvarslet og enten formand eller næstformand er tilstede samt over halvdelen … læs videre

4: Informationspolitik

Trafikforbundets informationspolitik. TRF informerer medlemmerne ved hjælp af: Hjemmesiden www.trf.dk eller Almindelig post eller E-mails eller Informationskilder som hovedbestyrelsen i øvrigt måtte beslutte at benytte. TRF’s hjemmeside opdateres fortrinsvis om nyheder angående tilknyttede medlemsordninger. TRF kan bede/pålægge kredsene at udsende særlig vigtig information til medlemmerne. Hovedbestyrelsens virksomhed er fastsat i vedtægterne og dermed også hvilke … læs videre

5: Økonomisk politik

TRF’s økonomiske politik Hovedbestyrelsen har besluttet, at formuen mindst bør være 1 års kontingent. Hovedbestyrelsen mener desuden, at foreningens aktivitetsniveau så vidt muligt bør tilpasses indtægterne, således at kontingentstigning ud over den aftalte regulering kan undgås. Kan formuen forøges uden at hæve kontingentet ud over den normale regulering, så er dette en fordel for foreningen. … læs videre

6: Advokatbistand

Aftale om tilskud til advokatbistand For sager der antages at have principiel karakter for TRF, og som kan godkendes af hovedbestyrelsen som støtteberettigede, ydes dækning af 50 % af sagsomkostningerne, normalt dog maksimalt 50.000 kr. Beløb herudover kan kun dækkes efter yderligere godkendelse af hovedbestyrelsen. I forbindelse med støtte kræves: Sagen skal økonomisk styres af formandskabet … læs videre

7: Kursusdeltagelse

Aftale om udgifter i forbindelse med kursusdeltagelse. Ved medlemmers deltagelse i godkendte kurser støtter TRF kredsforeningerne med op til 2/3 af kursusudgiften. Ansøgninger om kursusdeltagelse skal godkendes af HB. HB vil i særlige tilfælde kunne afvise ansøgninger om støtte til kursusdeltagelse. Udbetaling af eventuelle diæter og kørselsgodtgørelse er for kredsens regning. Formandens og sekretariatslederens kursusdeltagelse … læs videre

8: Kassereren

Kassererens arbejde. Alle regninger skal indsendes via sekretariatet. Alle udbetalinger anvises af formanden eller kassereren til betaling over TRF’s netbank. Kassereren udbetaler honorarer jf. kapitlet om TRF’s økonomiske politik. Kassereren fører lønregnskab og anviser løn til sekretariatslederen, herunder månedlige indbetaling til PFA pension. Anvisning af afregninger til formand, næstformand og HB-medlemmer foretages senest 8 dage … læs videre

9: TRF’s placering i forhandlingssystemet

Lodret er skitseret den strukturelle opbygning henholdsvis hos os som fagforening og hos den statslige arbejdsgiver. De vandrette pile viser hvem der forhandler med hvem. Den egentlige forhandlingsret ligger hos CO10, som kan uddelegere denne til det niveau de finder mest hensigtsmæssig. Trafikforbundets placering i forhandlingssystemet   Revideret 13. feb. 2019

10: CO10 og SKAF

CO10 – Centralorganisationen af 2010, er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 37.000 medlemmer. Alle er ansat inden for eller pensioneret fra stillinger i statens område. CO10 er dannet 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC). Med … læs videre

11: CFU

Sammen med Offentlige Ansattes Organisationer (OAO), Akademikernes Centralorganisation (AC) udgør SKAF Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Centralorganisationerne skal være tilsluttet CFU-samarbejdet med de medlemmer, der er omfattet af hovedaftalen mellem finansministeren og statstjenestemændenes centralorganisationer, og kan efter aftale være tilsluttet samarbejdet med andre medlemmer. Samarbejdet i CFU baseres på princippet :”En for alle – alle for én”. … læs videre

12: Fagbevægelsens Hovedorganisation FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab. FH repræsenterer en lang række fagforeninger med tilsammen 1,4 millioner medlemmer. TRF er medlem af FH sammen med hundredevis af andre fagforbund, store som små. FH arbejder for At du har ret til et trygt og sikkert job, med en løn, du kan forsørge dig selv … læs videre

13: Aftaler med FH

Arbejdsskadesager Der er indgået aftale mellem TRF og FH om FH’s varetagelse af TRF’s arbejdsskadesager. Henvendelser til FH om at indlede behandlingen af en konkret sag sker via TRF’s sekretariat, som sikrer en fuldmagt fra skadelidte til FH. TRF betaler et årligt grundbeløb samt et fast beløb pr. igangsat sag. Endvidere er aftalt at FH … læs videre

14: PFA

En stor del af vore medlemmer har en pensionsordning i PFA Pension. For overenskomstansatte er det den fulde pension der er anbragt her. For andre ansatte er det en supplerende pensionsordning, som dækker faste tillæg. Det er muligt selv at vælge mellem forskellige anbringelsesformer. En masse gode oplysninger kan findes på www.pfa.dk Kredsbestyrelserne kan kontakte … læs videre

15: Gruppeliv

Som medlem af TRF er man automatisk omfattet af forbundets gruppelivsforsikring, tegnet i Forenede Gruppeliv (aftalenr. 72007). Præmien betales via kontingentet. Forsikringen løber til det 67. år. Som statsansat er man endvidere dækket af CFU aftale nr. 85034. Denne har i modsætning til vores egen, en dækning for Kritisk Sygdom. Ansatte på individuel kontrakt er … læs videre

17: Forbrugsforeningen

Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening for offentligt ansatte. Siden 1886 har foreningen sat pris på fornuft, godt købmandskab og ordentlig service. I dag har mere end 275.000 medlemmer dagligt glæde af et personligt medlemskab. Som medlem af Forbrugsforeningen opnår man besparelser ved at bruge Forbrugsforeningens kontokort i én af de mange forretninger, virksomheder og webshops, … læs videre

18: Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af TRF er det muligt at tegne forsikring gennem Tjenestemændenes Forsikring til en fordelagtig præmie. For TRF er det endvidere en fordel, da FAF-12 udlodder bonuspenge efter antallet af policer blandt forbundets medlemmer. Se nærmere på vores hjemmeside under fanen “FOR MEDLEMMER” og “FERIEBOLIGER”. Det er vigtigt ved tegning af forsikring, at man … læs videre

18A: Tjenestemændenes Låneforening

Tjenestemændenes Låneforening er etableret i 1907, og foreningen er for medlemmer af organisationer under: • Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) • Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10) • Lærernes Centralorganisation (LC) • Akademikernes Centralorganisation (AC) • HK Kommunal / København De grupper der kan optage lån hos Tjenestemændenes Låneforening er tjenestemænd i staten samt en række grupper af … læs videre

19: Gavecirkulære

Formand og sekretariatsleder. Ved 50 og 60 års fødselsdag tilbydes reception (alternativt fx middag med HB og gave). Ved fratræden: reception og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr. Næstformand. Ved fratræden: middag med HB og gave til 500 kr. pr. … læs videre