Trafikforbundet

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Trafikforbundet (TRF).

TRF behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan TRF behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for TRF’s databehandling er, at TRF kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. TRF behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og TRF sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TRF er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

www.trf.dk

Behandling af personoplysninger

TRF behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, organisatorisk tilhørsforhold. Følsomme oplysninger:
CPR, personsager, lønoplysninger.

Her indsamler TRF oplysninger fra

Din arbejdsgiver og dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

TRF behandler dine personoplysninger til medlemshåndtering, herunder kontingent- og præmieopkrævning samt kommunikation. TRF videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. Som medlem af TRF accepterer du TRF’s behov for at håndtere dine personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

TRF opbevarer dine oplysninger sikkert og i tilfælde af at de overføres til 3. land i forbindelse med elektronisk opbevaring tilsikrer TRF at Europæisk lovgivning efterleves.

TRF vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer TRF dine almindeligemedlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når TRF behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

TRF forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vedtaget af hovedbestyrelsen for TRF, den 1. juli 2018.