Trafikforbundet

Vores historie

Fra “Forhandlingsprotokol 1944-1955”

I protokollen findes referater fra foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Desværre er foreningens vedtægter ikke indsat i protokollen.

Fra foråret 1944 findes mødereferater fra et udvalg, hvis medlemmer er valgt som repræsentanter for forskellige afdelinger/grupperingen inden for luftfart. Medlemmerne er fra Direktørens kontor, flyveradiotjenesten, flyvevejrtjenesten, flyveledelsen, administrationen og “af lufthavnen”.

Udvalget udfærdiger vedtægtsforslag og indkalder til stiftende generalforsamling d. 22. maj 1944. Her stiftes “Foreningen af personale under Statens Luftfartsvæsen”, en formand og en bestyrelse vælges. Desuden udpeges en repræsentant til COI og en repræsentant til COII.

Første formand bliver overassistent C.R. Nielsen og næstformand assistent Axel Duegaard fra flyvevejrtjenesten.

Årlig generalforsamling, formand valgt for 2 år af gangen. En bestyrelse mødes jævnligt og konstituere sig selv med bl.a. næstformand.

Foreningen er bygget op af grupper, som selv holder egne generalforsamlinger og vælger egne tillidsrepræsentanter. Grupperne er sikret plads i bestyrelsen

I 1949 har følgende grupper plads i bestyrelsen: Flyve-radio, Flyveledelsen, Havne-adm, Havnebetjentene, Flyve-vejrtjenesten, Tilsynet og Medhjælpere/elever.

Den nystiftede forening går straks i gang med f.eks. indsendelse af forslag i forbindelse med centralforeningernes forhandlinger om en revision af tjenesmandsloven, skønt en ansøgning til direktoratet om forhandlingsretten endnu ikke er imødekommet. “men at den antagelig snart ville foreligge, og at Direktoratet i øvrigt havde vidst imødekommenhed ved allerede stedfundne forhandlinger.” (ref. bestyrelsesmøde 29. august 1944).

9. december 1944 afholdes ekstraordinær generalforsamling for at vedtage nogle vedtægtsændringer. Ændringerne er krævet af Ministeriet for offentlige Arbejder som svar på henvendelse fra foreningen om opnåelse af forhandlingsretten.

Ansøgningen må være imødekommet og nævnes ikke igen.

1994-45 tager LP initiativ til oprettelsen af et marketenderi (kantine) i lufthavnen og står også for driften af marketenderiet.

1946 Overass. C.R. Nielsen ønsker ikke genvalg som formand, men fortsætter i bestyrelsen. Ny formand bliver Ass. K. Pedersen fra Flyveledelsen. Næstformand er fortsat Ass. Duegaard fra Vejrtjenesten.

1947 Formanden er ikke på valg. Bestyrelsen vælger E.V. Jacobsen fra Vejrtjenesten som ny næstformand. I 1947 begynder udgivelsen af et fire-sidet medlemsblad, Luftposten. 1. maj 1947 stopper formanden K. Pedersens ansættelse ved Luftfartsvæsenet, og E.V. Jacobsen overtager formandsposten ind til næste generalforsamling.

1948 Som formand vælges E.V. Jacobsen.

1949 generalforsamlingsreferatet citat fra formandens beretning:

“..medlemstallet pr. 1. januar 1949 er 282, hvoraf 1 passiv. Det kan synes at være en stor afgang, hvad det også er, nemlig 20 pct. Nogle er selvfølgelig afskediget, men de fleste er gået på grund af dårlige ansættelsesforhold, fordi arbejdet ikke har svaret til forventningerne, og endelig – og det er vel nok de fleste – fordi statens lønninger ligger på et niveau, der er ganske urimeligt i forhold til de kvalifikationer og det arbejde, der forlanges.”

Næstformand i 1949 er Harry Jensen, havne-administrationen

Generalforsamlingen i 1950 genvælger E.V. Jacobsen fra vejrtjenesten som formand.
Bestyrelsen består i 1950 af Formand + et medlem fra hver gruppering:

Tjenestegren 1, Direktoratet (ingen repræsentant)
Tjenestegren 2, Havne-administrationen
Tjenestegren 3, Flyveledertjenesten
Tjenestegren 4, Flyveradiotjenesten
Tjenestegren 5, Flyvevejrtjenesten
Tjenestegren 6, Luftfartstilsynet
Tjenestegren 7, Regnskabsafdelingen
Gruppe 1, Medhjælpere og elever
Gruppe 2, Havnebetjente
Gruppe 3, Aalborg Lufthavn

Bestyrelsen vælger en repræsentant til både COI og COII.

Generalforsamlingen februar 1951 diskuterer oprettelsen af samarbejdsudvalg (SU). Det er for et par år tilbage blevet en mulighed, som bruges indenfor statsbanerne. Men man er forsigtig og vil først se hvordan det virker andre steder.

I generalforsamlingen deltager 64 stemmeberettigede personer enten personligt eller via brevstemme.. Der sluttes af med et “hyggeligt smørrebrødsbord”.

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 1951 vælger ny næstformand, idet Harry Jensen, som ganske vist er blevet genvalgt til bestyrelsen som repræsentant for  Tjenestegren 2, ikke ønske genvalg. Bestyrelsen vælger flyveleder Schlichtkrull til nye næstformand.

Bestyrelsen beslutter igen i år (1951) “afholdelse af juletræ for medlemmernes børn i Markmandsgade. Dette vedtoges ligesom man vedtog at lade billetterne koste kr. 2,50, samt at man skulle afholde amerikanske lotterier til afholdelse af en del af udgifterne.”

Ved repræsentantskabsmødet i COII oktober 1951 bliver formanden E.V. Jacobsen valgt ind i bestyrelsen for de mindre etatsforeninger.

Næstformand Schlichtkull forflyttes til Rønne, og Harry Jensen vælges igen til næstformand.

Dramatisk og lang generalforsamlingen i februar 1952, starter kl. 19 og slutter kl. 24.

Årsberetningen nævner omkostningerne til kantinen (tidligere kaldet marketenderiet), som drives af foreningen. Lønningsudgifterne er steget fra 95.000kr i 1950 til 100.000kr i 1951. Foreningen vil søge at få S.A.S. til at forhøje sit tilskud til kantinen, som ikke har været forhøjet siden 1945 (ikke en slåfejl!).

Medlemstallet er pr. 1/1 1952 på 299 mod 307 pr. 1/1-1951. Tilbagegangen skyldes stor afgang og at de nye elever endnu ikke er indmeldt.

Vedlagt referatet er et regnskab, som viser kontingentindtægter på kr. 3.417,00, et underskud på kr. 147,48 og en formue (efter dækning af underskuddet) på kr. 311,78.

Forslag fra bestyrelsen til forhøjelse af kontingentet med 2kr pr. måned. Årsag er stigende udgifter til Luftposten, samt at kontingentet til COI er forhøjet fra 25 øre til 50 øre pr. halv år, mens COII har forhøjet kontingentet fra 1,25kr til 2,00kr.

Kontingentet har siden foreningens start været på 50øre pr. måned, og da bladet kom til 1kr pr. måned.

Formanden E.V. Jacobsen er på valg men ønsker ikke genvalg.

Lang diskussion på generalforsamling om økonomien. Er Luftposten for dyr? Skal Luftposten stoppe? Er kontingentstigning for stor? Skal elever slippe billigere?

Resultatet er:
Elevernes kontingent stiger med 1kr
Forslaget om 2kr stigning på det almindelige kontingent falder
Ny forslag om 1,50kr stigning i stedet for de 2kr blev vedtaget af de tilstedeværende, men afventer endelig vedtagelse til provins-medlemmerne i Ålborg og Tirstrup er blevet spurgt.
Luftpostens eksistens sendes til urafstemning. I april foreligger resultatet med 2/3 flertal for bevarelse af bladet.

Igen diskussion om formandsvalget, idet ingen kandidater og et ønske om at E. V. Jacobsen fortsætter. Jacobsen synes, at arbejdsbyrden er for stor med ca. 30 aftenmøder om året. Det ender med enighed om at arbejdsbyrden fordeles bedre, og Jacobsen indvilger i genvalg.

På første bestyrelsesmøde vælges Harry Jensen som næstformand.

På 9. ordinære generalforsamling februar 1953 fortæller formanden, at bestyrelsen har overvejet en udskillelse af COI men har ind til videre stillet sagen i bero.

Flyverleder-gruppen er ikke tilfreds med formandens beretning og er lige ved at melde sig ud og stemmer mod formandens beretning, idet de ikke mener at foreningen har taget sig ordentlig af deres sager. Med 10 stemmer mod 4 vælger de at blive.

På bestyrelsesmødet i juni 1952 har man diskuteret Dansk Flyvelederforening: “Dansk Flyvelederforening – Kun for aktive flyveledere og ass. der aspirerer til flyveledere. En klub under gruppen der ikke kan være medlem.”

10. ordinære generalforsamling i 1954 fastholder formanden E. V. Jacobsen, at nu vil han ikke mere. Der bliver kampvalg mellem bestyrelsens kandidat G. Vilhelm og COI’s repræsentant; Meulengracht, hvor sidstnævnt vinder valget. E. V. Jacobsen vælges til at fortsætte som repræsentant i COII.

Men en formand fra CO1 falder mange for brystet, og i januar 1955 må afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde om en deling af foreningen. Det besluttes at udarbejde et forslag og sende det til samtlige medlemmer. Resultatet af afstemningen offentliggøres på generalforsamlingen i februar (referatet mangler). Det bliver en opdeling af foreningen, som effektueres på et opdelingsmøde d. 8. marts 1955, hvor bestyrelsesrepræsentanter for de 2 nye foreninger enes om en deling af kassebeholdningen og et fortsat samarbejde, bl.a. om det fælles blad, Luftposten.

***  Slut på første forhandlingsprotokol 1944 – 1955  ***

Digitale referater fra delegeretmøder

Birthe Jensen ansættes som sekretariatsleder d. 1. september 1998.

På delegeretmøde 2000 for Luftfartsvæsenets Personaleforening vedtog man at gå fra 2 næstformænd til en næstformand og et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og 2 valgt bland HB-medlemmerne.
I 2000 valgtes som formand genvalgtes Jes Brinch, SLV, og Søren Jacobsen, DMI, blev valgt til næstformand. Tidligere 1. næstformand Ole Månsson stoppede ved dette delegeretmøde.

På delegeretmøde 2002 i Luftfartsvæsenets Personaleforening vedtog man at skifte navn til Trafikforbundet med virkning 1. oktober 2002, når sekretariatet flytter til nye lokaler. Samtidig vedtog man, at formanden vælges for en 4-årig periode mens næstformandsperioden fortsat er 2 år. Jes Brinch genvalgtes til formand for de næste 4 år og Søren Jacobsen genvalgtes til næstformand.

Også kredsændringer i 2002 pga. af oprettelsen af Naviair

Delegeretmødet 2004 her var der rod med regnskaberne, da det var blevet opdaget at forbundets mangeårige kasserer har taget af kassen.

Som ny næstformand vælges Ole Kristensen, DMI.

Maj 2004 jubilæumsfest på Langelinje Pavilonnen pga. 60 års fødselsdag for TRF.

På delegeretmødet 2006 hæves kontingentet med 20kr pr. medlem pr. måned pga. faldende medlemstal og for at kunne holde foreningens aktivitetsniveau. Ekstern revision indføres.

Jes Brinch genvælges til formand og Allan Lundgren, Vejdirektoratet Kreds 4, nyvalg til næstformand.

Delegeretmødet 2008 indfører en opsparingskonto set i lyset af det voksende antal overenskomstansatte medlemmer. Honorarer til formand og næstformand sættes lidt op, mens honorar til menige FU-medlemmer sættes noget mere op.

Allan Lundgren genvælges tll næstformand.

2008 afsluttes sagen mod den tidligere kasserer, der blev politi-anmeldt for at tage af kassen, med et forlig. Kassereren tilbagebetaler ca. 128.000kr.

Delegeretmødet 2010 fremsætter kreds 3, DATCA, forslag om forhøjelse af indbetalingen til opsparingskontoen. Forslaget vedtages.

Bolette Brødsgaard, DMI, nyvalg til formand. Allan Lundgren genvælges som næstformand.