Trafikforbundet

Udskriv

2: HB’s forretningsorden

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen (HB)

1. Hovedbestyrelsens virksomhed. 

Deltagere.

Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden og de hovedbestyrelsesmedlemmer kredsforeningerne har valgt i medfør af vedtægternes § 26.

Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne.

Sekretariatslederen deltager i hovedbestyrelsesmøderne.

Beslutningsdygtighed.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet er lovligt indvarslet og enten formand eller næstformand er tilstede samt over halvdelen af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afstemninger.

Beslutninger træffes normalt ved simpel stemmeflerhed. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan forlange afstemning efter medlemstal i kredsforeningen pr. 1. januar. Når der forlanges afstemning efter medlemstal, har formanden ingen stemme. Ingen kreds kan besidde stemmer svarende til mere end halvdelen af medlemstallet i TRF.

Mødefrekvens.

Der afholdes hovedbestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes når formanden eller en kredsforening ønsker det.

Indkaldelse.

Formanden og sekretariatet udarbejder forslag til dagsorden.

Sekretariatslederen udsender indkaldelse, forslag til dagsorden og regnskab senest 5 dage før pr. mail. HB-medlemmernes private email-adresser bruges.

Arbejdspapirer. 

Sager der kræver hovedbestyrelsens stillingtagen bør så vidt muligt foreligge skriftligt.

Arbejdspapirer afleveres til sekretariatslederen i tilpas tid, således at de kan udsendes pr. mail senest 5 dage før mødet.

Orientering fra kredsene.

Kredsene sender skriftlig orientering direkte ud til de enkelte HB-medlemmer og sekretariatet 5 dage før HB-mødet.

Forfald.

Forfald meddeles sekretariatslederen tidligst muligt, samtidig meddeles om suppleanten deltager. Såfremt afbud modtages efter udsendelse af materiale, videregiver hovedbestyrelsesmedlemmet selv papirer til sin suppleant.

Mødets start.

Mødet starter på det tidspunkt, der er angivet i indkaldelsen. Til mødet udpeges en mødeleder.

Referat.

Referat udarbejdes af sekretariatslederen. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen har ret til at forlange sit eventuelle særstandpunkt indført i referatet, ledsaget af en kort motivering. Referatet udsendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne senest 10 arbejdsdage efter mødet.

Høringer.

Sager til beslutninger, som kræver hovedbestyrelsens godkendelse, kan mellem hovedbestyrelsesmøderne efter hovedbestyrelsen beslutning, afgøres ved skriftlig høring af minimum 5 dages varighed.

2. Konstituerende hovedbestyrelsesmøde.

På førstkommende HB møde efter delegeretmøde konstituerer hovedbestyrelsen sig, i forhold til udvalg og repræsentantskaber. 

3. Andre møder.

Udpegning.

Udpegning til deltagelse i andre møder foretages af formanden eller hovedbestyrelsen.

Mødenotat.

Et mødenotat skal normalt udarbejdes efter hvert møde. Notatet skal foreligge 5 dage efter mødet og afleveres til sekretariatet til fordeling.

4. Frihed til møder, honorering m.v. 

Frihed. 

Det enkelte medlem af hovedbestyrelsen skal selv sørge for at indhente den fornødne frihed til møder, seminarer og andre arrangementer i hovedbestyrelsen.

Mødeudgifter.

Se håndbogens kapitel 5.

Kursusudgifter.

Godtgøres i henhold til Håndbogen om kursusgodtgørelse.

5. Ansættelser.

Hovedbestyrelsen ansætter medarbejdere til sekretariatet.

6. Gaver.

I forbindelse med deltagelse i receptioner o.lign. giver TRF en gave jf. Håndbogen – gavecirkulæret.

7. Udtalelser.

Meddelelser til pressen om forhandlinger, afstemninger eller lignende, må kun gives af formanden eller den han bemyndiger dertil.

De af hovedbestyrelsen trufne beslutninger er bindende for TRF´s holdning.

8. TRF`s midler.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for TRF`s midler, og træffer beslutning om disses anbringelse. Formanden og sekretariatslederen har hver en konto til brug for udgifter i forbindelse med repræsentation o.lign.

 

Revideret 26. nov. 2020