Trafikforbundet

Udskriv

2: HB’s forretningsorden

Forretningsorden for hovedbestyrelsen

1. Hovedbestyrelsens virksomhed.

Deltagere.

Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden og de hovedbestyrelsesmedlemmer kredsforeningerne har valgt i medfør af vedtægternes § 28.
Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne.

Sekretariatslederen deltager i hovedbestyrelsesmøderne.

Beslutningsdygtighed.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet er lovligt indvarslet og enten formand eller næstformand er tilstede.

Afstemninger.

Beslutninger træffes normalt ved simpel stemmeflerhed. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan forlange afstemning efter medlemstal i kredsforeningen pr. 1. januar. Ingen kreds kan besidde stemmer svarende til mere end halvdelen af medlemstallet i TRF.

Mødefrekvens.

Der afholdes hovedbestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes når formanden eller en kredsforening ønsker det.

Indkaldelse.

Forretningsudvalget udarbejder forslag til dagsorden.
Sekretariatslederen udsender indkaldelse, forslag til dagsorden og regnskab senest 5 dage før pr. mail. HB-medlemmernes private email-adresser bruges.

Arbejdspapirer.

Sager der kræver hovedbestyrelsens stillingtagen bør så vidt muligt foreligge skriftligt.
Arbejdspapirer afleveres til sekretariatslederen i tilpas tid, således at de kan udsendes pr. mail senest 5 dage før mødet.

Orientering fra kredsene.

Kredsene sender skriftlig orientering direkte ud til de enkelte HB-medlemmer og sekretariatet 5 dage før HB-mødet.

Forfald.

Forfald meddeles sekretariatslederen tidligst muligt, samtidig meddeles om suppleanten deltager. Såfremt afbud modtages efter udsendelse af materiale, videregiver hovedbestyrelsesmedlemmet selv papirer til sin suppleant.

Mødets start.

Mødet starter på det tidspunkt, der er angivet i indkaldelsen. Til mødet udpeges en mødeleder.

Referat.

Referat udarbejdes af sekretariatslederen. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen har ret til at forlange sit eventuelle særstandpunkt indført i referatet, ledsaget af en kort motivering. Referatet udsendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne senest 10 arbejdsdage efter mødet.

Høringer.

Sager til beslutninger, som kræver hovedbestyrelsens godkendelse, kan mellem hovedbestyrelsesmøderne efter forretningsudvalgets beslutning, afgøres ved skriftlig høring af minimum 5 dages varighed.


2. Konstituerende hovedbestyrelsesmøde.

Umiddelbart efter delegeretmødet sammenkalder formanden hovedbestyrelsen til konstituerende møde, hvor der vælges medlemmer til udvalg og repræsentantskaber.

Forretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen vælger 2 forretningsudvalgsmedlemmer blandt sine medlemmer. Formanden og næstformanden er fødte medlemmer af forretningsudvalget.

Højst 2 af de 4 medlemmer af forretningsudvalget kan være medlemmer af samme kredsforening. Der vælges ikke suppleanter.

Hovedbestyrelsesmedlemmer der stiller op til valg, opfordres til at tilkendegive deres kandidatur senest 2 uger før delegeretmødet.

Forretningsorden godkendes af hovedbestyrelsen.

 

3. Andre møder.

Udpegning.

Udpegning til deltagelse i andre møder foretages af formanden eller forretningsudvalget.

Mødenotat.

Et mødenotat skal normalt udarbejdes efter hvert møde. Notatet skal foreligge 5 dage efter mødet og afleveres til sekretariatet til fordeling.

 

4. Frihed til møder, honorering m.v.

Frihed.

Det enkelte medlem af hovedbestyrelsen skal selv sørge for at indhente den fornødne frihed til møder, seminarer og andre arrangementer i hovedbestyrelsen.

Mødeudgifter.

Se håndbogens kapitel 6.

Kursusudgifter.

Godtgøres i henhold til Håndbogen om kursusgodtgørelse.

 

5. Ansættelser.

Hovedbestyrelsen ansætter medarbejdere til sekretariatet.

 

6. Gaver.

I forbindelse med deltagelse i receptioner o.lign. giver TRF en gave jf. Håndbogen – gavecirkulæret.

 

7. Udtalelser.

Meddelelser til pressen om forhandlinger, afstemninger eller lignende, må kun gives af formanden eller den han bemyndiger dertil.

De af hovedbestyrelsen trufne beslutninger er bindende for TRF´s holdning.

 

8. TRF`s midler.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for TRF`s midler, og træffer beslutning om disses anbringelse. Formanden og sekretariatslederen har hver en konto til brug for udgifter i forbindelse med repræsentation o.lign.

 

Revideret 01.07.2018