Trafikforbundet

Udskriv

9: Kassereren

Kassererens arbejde.

Alle regninger skal indsendes via sekretariatet. Alle udbetalinger anvises af formanden eller kassereren til betaling over TRF’s netbank.

Kassereren udbetaler honorarer jf Kapitlet om TRF’s økonomiske politik.

Kassereren fører lønregnskab og anviser løn til sekretariatslederen, herunder månedlige indbetaling til PFA pension.

Anvisning af afregninger til formand, næstformand, FU- og HB-medlemmer foretages senest 8 dage efter modtagelse.

Overførsel til kredsforeninger der trækker kontingent via TRF:
Kassereren sender senest den 5. i hver måned en anvisning til sekretariatet med de beløb, der skal videresendes til kredsene.
Hvis opgørelse ikke er foretaget, anvises et beløb svarende til den foregående måneds overførsel. Beløbet reguleres den kommende måned.

Statusregnskaber sendes til FU forinden FU møderne og fremlægges på disse. Endvidere fremsendes statusregnskab efter anmodning fra formanden.
I forbindelse med HB møder udsendes statusregnskab samtidig med mødeindkaldelse.

Kassereren er ansvarlig for fremsendelse af relevante oplysninger til skattevæsenet og andre offentlige myndigheder.

Kassereren fører afskrivningsliste efter følgende regler:

IT-udstyr o.lign. værdiafskrives ligeligt over 3 år Møbler o.lign. værdiafskrives ligeligt over 5 år

Kassereren fremlægger på delegeretmødet forbundets regnskaber og forslag til budget. Under ferier og lignende aftales særlige retningslinjer med FU.

Revideret 1. okt. 2018