Trafikforbundet

Udskriv

13: Aftaler med FH

Arbejdsskadesager
Der er indgået aftale mellem TRF og FH om FH’s varetagelse af TRF’s arbejdsskadesager.
Henvendelser til FH om at indlede behandlingen af en konkret sag sker via TRF’s sekretariat, som sikrer en fuldmagt fra skadelidte til FH.

TRF betaler et årligt grundbeløb samt et fast beløb pr. igangsat sag.

Endvidere er aftalt at FH foretager en vurdering af hvorvidt, der i en konkret arbejdsskadesag eventuelt foreligger et erstatningsgrundlag, hvorefter arbejdsgiver eller tredjemand kan gøres erstatningsansvarlig for den indtrufne personskade.

Speciallægeerklæring
I forbindelse med behandling af arbejdsskadesager i FH vil det i visse tilfælde kunne komme på tale at indhente speciallægeerklæringer.

Disse vil som oftest blive betalt af arbejdsgiveren, men i særlige tilfælde kan FH anmode om yderligere erklæringer, som i givet fald skal betales udenfor aftalen med FH.

I forbindelse med anmodning om en sådan erklæring vil TRF samtidig bede FH vurdere sandsynligheden for at sagen falder ud til medlemmets fordel. Derefter vil TRF’s forretningsudvalg beslutte, hvorvidt en sådan erklæring kan betales af TRF eller ej. Hvis FH vurderer sagen som meget svag, vil det som oftest resultere i et afslag.

I tilfælde af afslag, vil det pågældende medlems kreds få muligheden for at betale. I sidste ende er der også den mulighed at medlemmet selv betaler.

Arbejdsmarkedsrelaterede sociale sager
Der er indgået aftale mellem TRF og FH om varetagelse af sagsbehandling af TRF’s arbejdsmarkedsrelaterede sociale sager.

Aftalen omfatter to former for enkeltsagsbehandling.

  1. FH varetager konkret enkeltsagsbehandling i forhold til:
  • Opfølgning på langvarig sygdom og støtte til udarbejdelse af opfølgningsplan udarbejdelse af handlingsplan
  • Vurdering af revalideringstilbud
  • Støtte og hjælp i forbindelse med etablering af fleksjob og skånejob
  • Vurdering af muligheder for tilkendelse af førtidspension
  • Anden form for hjælp efter den sociale lovgivning
  1. Hvis TRF selv fører en sag tilbyder FH sig som sparringspartner under hele sagsforløbet

TRF betaler et årligt grundbeløb samt et fast beløb pr. igangsat sag.

 

Revideret 1. nov. 2020