Trafikforbundet

Udskriv

7: Advokatbistand

Aftale om tilskud til advokatbistand

For sager der antages at have principiel karakter for TRF, og som kan godkendes af hovedbestyrelsen som støtteberettigede, ydes dækning af 50 % af sagsomkostningerne, normalt dog maksimalt 50.000 kr. Beløb herudover kan kun dækkes efter yderligere godkendelse af hovedbestyrelsen.

I forbindelse med støtte kræves:

  1. Sagenskaløkonomiskstyresafformandskabetellerafetmedlemafhovedbestyrelsen udpeget af formandskabet (den sagsansvarlige).
  2. Densagsansvarligemåikkeselvværedirekteinvolveretisagenellerpåandenmåde være inhabil.
  3. Densagsansvarligeskalløbendeorientereforretningsudvalgetomsagensforløb, herunder om sagsomkostninger og de forventede fremtidige udgifter.
  4. Densagsansvarligeskaltilhverthovedbestyrelsesmødeaflæggestatusrapportom sagens forløb i store træk, inkl. de økonomiske aspekter.
  5. Densagsansvarligeskalsikre,atadvokatenafgiveretskriftligtoverslagpåsagens forventede omkostning.
  6. Densagsansvarligeskal,menssagenpågår,sikreatderløbendetilbagemeldesfra advokat om sagens omkostninger, typisk for hver 25.000 kr.

Såfremt kredsens udgifter til sagen overstiger kredsens formåen, vil TRF efter hovedbestyrelsens godkendelse kunne yde lån til dækning af udgifterne. Vilkårene for et sådant lån aftales fra sag til sag uden præcedens.

Sager der antages at have principiel karakter for CO10, vil blive forsøgt støttet gennem CO10.

Revideret 1. okt. 2018