Trafikforbundet

Udskriv

14: Aftaler med FTF

Arbejdsskadesager

Der er indgået aftale mellem TRF og FTF om FTF`s varetagelse af TRF ́s arbejdsskadesager.

Henvendelser til FTF om at indlede behandlingen af en konkret sag sker via TRF`s sekretariat, som sikrer en fuldmagt fra skadelidte til FTF.

TRF betaler et årligt grundbeløb samt et fast beløb pr. igangsat sag.

Endvidere er aftalt at FTF foretager en vurdering af hvorvidt, der i en konkret arbejdsskadesag eventuelt foreligger et erstatningsgrundlag, hvorefter arbejdsgiver eller tredjemand kan gøres erstatningsansvarlig for den indtrufne personskade.

Speciallægeerklæring

I forbindelse med behandling af arbejdsskadesager i FTF vil det i visse tilfælde kunne komme på tale at indhente speciallægeerklæringer.

Disse vil som oftest blive betalt af arbejdsgiveren, men i særlige tilfælde kan FTF anmode om yderligere erklæringer, som i givet fald skal betales udenfor aftalen med FTF.

I forbindelse med anmodning om en sådan erklæring vil TRF samtidig bede FTF vurdere sandsynligheden for at sagen falder ud til medlemmets fordel. Derefter vil TRF’s forretningsudvalg beslutte, hvorvidt en sådan erklæring kan betales af TRF eller ej. Hvis FTF vurderer sagen som meget svag, vil det som oftest resultere i et afslag.

I tilfælde af afslag, vil det pågældende medlems kreds få muligheden for at betale. I sidste ende er der også den mulighed at medlemmet selv betaler.

Arbejdsmarkedsrelaterede sociale sager

Der er indgået aftale mellem TRF og FTF om varetagelse af sagsbehandling af TRF`s arbejdsmarkedsrelaterede sociale sager.

Aftalen omfatter to former for enkeltsagsbehandling.

1. FTFvaretagerkonkretenkeltsagsbehandlingiforholdtil:

  • Opfølgning på langvarig sygdom og støtte til udarbejdelse af opfølgningsplan

    udarbejdelse af handlingsplan

  • Vurdering af revalideringstilbud
  • Støtte og hjælp i forbindelse med etablering af fleksjob og skånejob
  • Vurdering af muligheder for tilkendelse af førtidspension
  • Anden form for hjælp efter den sociale lovgivning

2. Hvis TRF selv fører en sag tilbyder FTF sig som sparringspartner under hele sagsforløbet TRF betaler et årligt grundbeløb samt et fast beløb pr. igangsat sag.

Revideret 1. okt. 2018