Trafikforbundet

Udskriv

Lønforhandlinger

Lønforhandlinger foregår lidt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Denne side vil gerne give dig nogle værktøjer og inspiration til dit arbejde.

25851305

Nye lønsystemer

Alle kredsene undtagen Kreds 3 DATCA er på ny løn og følger rammeaftalen om nye lønsystemer i staten. Rammeaftalen lægger op til dialog mellem tillidsrepræsentant og arbejdsgiver og aftalen kan derfor ikke bruges som et regelsæt at holde arbejdsgiver fast på. Men Moderniseringsstyrelsen, som er det statslige arbejdsgiverorgan, har lavet en rigtig god vejledning, som kan bruges af både fagforening og arbejdsgiver til hvordan lønforhandlinger bedst gribes an. Du kan finde den her (pdf-fil).

Et andet sted at søge inspiration er www.nyeloensystemer.dk som er udarbejdet af fagforeningerne og Moderniseringsstyrelsen i fællesskab.

I det lokal arbejde anbefaler vi, at I sammenarbejder med de andre lokale TR’er (HK, IDA og andre). Det styrker forhandlingen, når fagforeningerne lokalt står sammen om lønpolitik, åbenhed om midler til lønforhandling, opfølgning på lønforhandlinger osv. Hvis muligt er det også en fordel og en styrke at føre en statistik over resultaterne fra år til år. På den måde får I endnu et redskab at holde op for ledelsen. Men det kræver solidaritet, tillid og sammenhold mellem de lokale TR’er.

Her er et anbefalinger med citater fra vejledningen:

“Hvis lønnen skal have effekt, er det afgørende, at medarbejderne forstår udmøntningen af tillæggene. Medarbejderne skal vide, hvorfor de får et tillæg – og hvorfor ikke.” (s. 9)

“Gennemskuelighed i og klare linjer for det samlede forhandlingsforløb er ligeledes vigtig for, at løndannelsen opleves som fair af arbejdspladsen som helhed og af den enkelte medarbejder.” (s. 10)

“Hvis I vælger at offentliggøre resultatet af lønforhandlingerne internt, kan I overveje at supplere med oplysninger om den enkeltes samlede løn. Det vil gøre det lettere og mere reelt at sammenligne – “Hvor ligger jeg i forhold til mine kolleger?”” (s. 13)

“Det er naturligt at basere de lokale lønforhandlinger på relevant lønstatistik.Fordelen ved at basere jeres forhandlinger på lønstatistik er, at medarbejdernes individuelle løn kan sammenlignes, og at det er muligt for jer at sammenligne jeres løndannelse med andre institutioner eller med staten som helhed.” (s. 19)

Yderligere information

  • www.loenoverblik.dk som giver et overblik inden for staten. Et mere detaljeret billed kan fås af ISOLA-tal, som TR kan gå adgang til. Spørg hos din HR-afdeling og se mere i Vejledning og i PAV.
  • pav.perst.dk kapitel 11. om nye lønsystemer, dog skal du huske at PAV er 100% formuleret af arbejdsgiversiden

Blyanter2.thb

Aftaler

TR’en indgår som repræsentant for TRF aftaler om løn, arbejdstid og andre forhold med den lokale arbejdsgiver. Alle aftaler, der omhandler mere end en person, sendes til TRF for arkivering.

Ved indgåelse af aftaler er her nogle vigtige ting at være klar på. Er du i tvivl, så giv sekretariatet et ring.

Titel: afspejle indholdet af aftalen

Dækningsområde: hvem gælder aftalen for

Rammeaftale: med hvilken hjemmel indgås aftalen

Pengene: hvor kommer pengene fra (OK-midler, lokale lønpulje eller andet)

Type tillæg, hvis løntillæg: personligt tillæg (bør være uopsigeligt), kvalifikationstillæg (bør være uopsigeligt), funktionstillæg, resultatløn (husk tydelige og målbare kriterier og tidshorisont for tillægget)

Pension: er tillægget pensionsgivende

Begrundelse: hvad er formålet med aftalen (prøv at gøre det præcist og kort)

Opsigelse: uopsigeligt, opsiges til genforhandling, opsiges til bortfald (opsigelsesvarslet er ofte på 3 måneder til d. 1.)

Dato for underskrift og for aftalens ikrafttrædelse

Underskrift ved de 2 parter, der har kompetence til underskrift af aftalen