Trafikforbundet

Udskriv

Tjenestemand, overenskomstansat eller TJOK?

 

25848604

I Trafikforbundet har flere forskellige ansættelsesformer, overenskomstansatte, tjenestemænd, individuelt kontraktansatte samt TJOK ansatte i Naviair.

Overenskomstansatte er fj. funktionærloven – ansat som funktionærer som typisk er bagudlønnet, lønnen er sammensat at en fast månedsløn plus tillæg, pension. Funktionærer har et opsigelsesvares hvis længde fastsættes efter ansættelsens længde, mellem 3 og 6 måneders opsigelsesvarsel.

Tjenestemænd er jf. tjenestemandsloven – ansatte som er forudlønnet, lønnen er sammensat af en fast månedsløn (lønramme) hvoraf der optjenes pension, der er ikke en faktisk pensionsindbetaling af denne løndel. Hertil kan komme tillæg som der kan betales pensionsbidrag af. Hvis en tjenestemand ønsker at fratræder sig stilling skal vedkommende søge sin afsked og det sker med et varsel på 3 måneder, ved en opsigelse er det ligeledes med 3 måneders varsel, der er imidlertid mange ting som vil gå forud for en evt. opsigelse af en tjenestemand f.eks. tjenstligt forhør, vurdering af en evt. stillingsnedlæggelse /passendestilling og heraf måske 3 års rådighedsløn. Desuden findes der en række disciplinære sanktionsmuligheder.

TJOK ansatte i Naviair – tjenestemand som er overenskomstansatte, TJOK findes kun i Naviair og er ”opfundet” fordi Naviair er blevet Selvstændig offentlig virksomhed (SOV). TJOK er lidt en blanding af de forskellige ansættelsesformer, de under tjenestemænd nævnte ting såsom, løn, pensionsoptjening, og opsigelse samt rådighedsløn er det samme, men de disciplinære sanktioner bruges ikke.

Individuelt kontraktansatte – der er i meget få tilfælde indgået en kontrakt medlem den enkelte og arbejdsgiveren. Kontrakterne er forskellige og ofte tilpasse den enkelte og arbejdssituationen. En individuel kontrakt ligger i hovedreglen tæt på en funktionæransættelse, og den ansatte vil være omfattet af funktionærloven, der kan/må ikke indgås en kontrakt som forringet i vilkår som er gældende i funktionærloven.

 

Tog