Trafikforbundet

Arbejdermuseet

Gratis adgang til Arbejdermuseet for TRF’s medlemmer
TRF har indgået aftale med Arbejdermuseet om gratis adgang for alle medlemmer – så nu er det bare med at suse ind på museet og få et dyk ned i de historiske gemmer.

Gratis adgang for 1+1
Medlemmer kan selv vælge, hvem der skal med på Arbejdermuseet. Det kan være ægtefællen, kæresten, sådan som ordningen hidtil har givet mulighed for. Men det kan også være en god ven eller en kollega. Husk, at børn under 18 år altid har gratis adgang til museet.

Vigtigt for at få gratis adgang skal du kunne dokumentere, at du er medlem af TRF. Da vi desværre ikke har medlemskort eller lign. bliver du nødt til at skrive til [email protected], så skriver vi fluks tilbage til dig med en bekræftigelse på dit medlemsskab.

10 % rabat i museumsbutikken
Køb gammeldags legetøj, valgplakater, slik og bøger med rabat. 

10 % rabat i Kaffebaren
Nyd en kop kaffe (med eller uden Rich’s!), et stykke kiksekage eller en Stjernepilsner i den stemningsfulde kaffebar fra 1950’erne. 

15 % rabat på lokaleleje
Hold bryllup, reception, konfirmation, rund fødselsdag eller lignende i Arbejdermuseets enestående festsal. Rabatten gælder ikke forplejning. 

 

No news

Trafikforbundets 26. ordinære delegeretmøde

25. april 2024 – kl. 17.00

Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2-4, København V

Opgaver som tillidsrepræsentant eller bestyrelsesmedlem

Opgaven

Du er valgt af dine kolleger til at være deres talerør.

Så enkelt er det. Men for at kunne tale medlemmernes sag, må du først lytte. Du vil opdage at dine pauser bliver fyldt af spørgsmål og diskussioner om arbejdsforhold.

Nu skal du viderebringe medlemmernes holdninger og synspunkter til ledelsen og få dem til at lytte!

I dagligdagen er en god dialog med den nærmeste leder en god måde at puffe tingene i den rigtige retning. Lederen vil også have nytte af dialogen, og mange bekymringer kan tages i opløbet. Er der et lokalt SU, er det et stedet for dialog. Men uformelle snakke-møder med lederen er også meget nyttige. Du skal blot huske på at du ikke er en del af ledelsen men kollegernes talerør.

Gruppe

Sager: Der vil altid opstå sager, som du må tage dig af. Her er forberedelse et nøgleord. Søg oplysninger, snak med de involverede både blandt kolleger og på ledelsessiden. Sæt dig ned og tænk over, hvad du kan gøre. Brug din kredsbestyrelse til at diskutere sagen – dog kræver personsager større diskretion og her skal hele bestyrelsen ikke involveres.

Personsager er særlig vanskelige, fordi mange følelser kan være involveret og udfaldet af sagen kan få store konsekvenser for det pågældende medlem. Diskuter ikke sagen med andre, end hvad du aftaler med medlemmet. Og frem for alt giv vores sekretariat et ring, så du er helt med på regler og muligheder.

Fortrolighed er meget vigtig. Medlemmerne skal kunne komme til dig og være sikker på at deres sag ikke bliver samtale blandt kollegerne pga. dig. Det kan være nødvendigt at snakke om fortrolige sager med kredsbestyrelsen. Alle i kredsbestyrelsen må holde fortroligheden – også selv om nogle af dem er uenige i dette.

Gruppe3.thb

Få potentielle medlemmer ind i folden eller hvorfor medlem af Trafikforbundet?

Det er ikke alle nye kolleger, som synes at fagforening er en selvfølgelighed. Men ofte vil en personlig samtale kunne overkomme de betænkeligheder, kollegaen måtte have.

Trafikforbundet er tæt på medlemmerne og giver stor handlefrihed til de lokale repræsentanter.

Desuden er kontingentet lavt sammenlignet med andre fagforeninger.

Som medlem af Trafikforbundet kan der gøres brug af:

 • FTF’s socialrådgiver, visitation via Trafikforbundet, ved f.eks. sygdom
 • FTF’s arbejdsskadeordning, visitation via Trafikforbundet, ved arbejdsskader og arbejdbetingede lidelser.
 • Online kurser i photoshop, office-pakken, google-docs, sociale medier o.a. – kræver kun medlemskab.

Som medlem af Trafikforbundet kan der tilvælges:

 • PFA Helbredsforsikring, som inkluderer mindre-årige børn. Helbredsforsikringen kan også tegnes til ægtefælle/samlever. Præmien betales via dit TRF-kontingent.
 • Tjenestemændenes Låneforening (også for overenskomstansatte), som leverer lån til en lav rente og uden omkostninger – tilbagebetalingen sker via løntræk.
 • Tjenestemændenes Forsikring (også for overenskomstansatte), som leverer billiger forsikringer til bil, hus, indbo osv. samt en god service.
 • Forbrugsforeningen, som giver rabat på alverdens ting både i butikker og webshops.
 • Lån & Spar Bank, som har særligt favorable ordninger for bl.a. Trafikforbundets medlemmer.

Ret og pligt og andre regler

Bæres på hænder

Regler for valg af TR

En tillidsrepræsentant på en arbejdsplads vælges af alle ansatte under det pågældende forhandlingsområde. Alle ansatte betyder både medlemmerne af den faglige organisation og de, der ikke er medlemmer. Alle stemmeberettigede skal have mulighed for at stemme.

Når en medarbejdergruppe består af 5 personer, kan de vælge en tillidsrepræsentant. Valgbar som tillidsrepræsentant er alle organiserede, der har mindst 9 måneders ansættelse og en beskæftigelsesgrad, der ikke afviger væsentlig fra de øvrige medarbejderes. En tillidsrepræsentant vælges for en periode af minimum 2 år.

Når en tillidsrepræsentant er valgt, skal Trafikforbundet have besked. Trafikforbundet giver så arbejdsgiveren besked om valget. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft den dag,

Trafikforbundet over for arbejdsgiver anmelder valget af tillidsrepræsentanten. Arbejdsgiver har mulighed for inden 3 uger at protestere over valget.

Hjælp.thb

Værktøjer

www.pav.medst.dk er en lettere tilgængelig vejledning og tolkning af de mange overordnede aftaler, der styrer vores ansættelsesforhold. Den er emneopdelt og en nyttig hjælp. MEN bemærk, at PAV er skrevet af arbejdsgiver til arbejdsgiver.

www.at.dk Arbejdstilsynets hjemmeside

www.samarbejdssekretariatet.dk står for SU-kurser

www.kompetenceudvikling.dk er fælles sekretariat og administrator af kompentence-midler fra overenskomstforhandlingerne. De vil meget gerne bruges. De kan også hjælpe med MUS og strategisk kompetenceudvikling.

www.medst.dk er Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside. Det er arbejdsgiverstyrelsen for all statens arbejdspladser. Her kan du bl.a. finde de centrale aftaler samt største delen af de lokale, f.eks. overenskomstaftalerne, arbejdstidscirkulæret, Trafikforbundets ny-lønsaftaler. Men ikke alle aftaler er tilgængelige her.

www.retsinformation.dk Her finder du alle landets love samt rigtig mange kollektive aftaler, som f.eks. overenskomstsaftaler. Indeholder samme eller endnu flere aftaler end Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kan være lidt tung at bruge.

Tjenestemand, overenskomstansat eller TJOK?

 

25848604

I Trafikforbundet har flere forskellige ansættelsesformer, overenskomstansatte, tjenestemænd, individuelt kontraktansatte samt TJOK ansatte i Naviair.

Overenskomstansatte er fj. funktionærloven – ansat som funktionærer som typisk er bagudlønnet, lønnen er sammensat at en fast månedsløn plus tillæg, pension. Funktionærer har et opsigelsesvares hvis længde fastsættes efter ansættelsens længde, mellem 3 og 6 måneders opsigelsesvarsel.

Tjenestemænd er jf. tjenestemandsloven – ansatte som er forudlønnet, lønnen er sammensat af en fast månedsløn (lønramme) hvoraf der optjenes pension, der er ikke en faktisk pensionsindbetaling af denne løndel. Hertil kan komme tillæg som der kan betales pensionsbidrag af. Hvis en tjenestemand ønsker at fratræder sig stilling skal vedkommende søge sin afsked og det sker med et varsel på 3 måneder, ved en opsigelse er det ligeledes med 3 måneders varsel, der er imidlertid mange ting som vil gå forud for en evt. opsigelse af en tjenestemand f.eks. tjenstligt forhør, vurdering af en evt. stillingsnedlæggelse /passendestilling og heraf måske 3 års rådighedsløn. Desuden findes der en række disciplinære sanktionsmuligheder.

TJOK ansatte i Naviair – tjenestemand som er overenskomstansatte, TJOK findes kun i Naviair og er ”opfundet” fordi Naviair er blevet Selvstændig offentlig virksomhed (SOV). TJOK er lidt en blanding af de forskellige ansættelsesformer, de under tjenestemænd nævnte ting såsom, løn, pensionsoptjening, og opsigelse samt rådighedsløn er det samme, men de disciplinære sanktioner bruges ikke.

Individuelt kontraktansatte – der er i meget få tilfælde indgået en kontrakt medlem den enkelte og arbejdsgiveren. Kontrakterne er forskellige og ofte tilpasse den enkelte og arbejdssituationen. En individuel kontrakt ligger i hovedreglen tæt på en funktionæransættelse, og den ansatte vil være omfattet af funktionærloven, der kan/må ikke indgås en kontrakt som forringet i vilkår som er gældende i funktionærloven.

 

Tog

Lønforhandlinger

Lønforhandlinger foregår lidt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Denne side vil gerne give dig nogle værktøjer og inspiration til dit arbejde.

25851305

Nye lønsystemer

Alle kredsene undtagen Kreds 3 DATCA er på ny løn og følger rammeaftalen om nye lønsystemer i staten. Rammeaftalen lægger op til dialog mellem tillidsrepræsentant og arbejdsgiver og aftalen kan derfor ikke bruges som et regelsæt at holde arbejdsgiver fast på. Men Moderniseringsstyrelsen, som er det statslige arbejdsgiverorgan, har lavet en rigtig god vejledning, som kan bruges af både fagforening og arbejdsgiver til hvordan lønforhandlinger bedst gribes an. Du kan finde den her (pdf-fil).

Et andet sted at søge inspiration er www.nyeloensystemer.dk som er udarbejdet af fagforeningerne og Moderniseringsstyrelsen i fællesskab.

I det lokal arbejde anbefaler vi, at I sammenarbejder med de andre lokale TR’er (HK, IDA og andre). Det styrker forhandlingen, når fagforeningerne lokalt står sammen om lønpolitik, åbenhed om midler til lønforhandling, opfølgning på lønforhandlinger osv. Hvis muligt er det også en fordel og en styrke at føre en statistik over resultaterne fra år til år. På den måde får I endnu et redskab at holde op for ledelsen. Men det kræver solidaritet, tillid og sammenhold mellem de lokale TR’er.

Her er et anbefalinger med citater fra vejledningen:

“Hvis lønnen skal have effekt, er det afgørende, at medarbejderne forstår udmøntningen af tillæggene. Medarbejderne skal vide, hvorfor de får et tillæg – og hvorfor ikke.” (s. 9)

“Gennemskuelighed i og klare linjer for det samlede forhandlingsforløb er ligeledes vigtig for, at løndannelsen opleves som fair af arbejdspladsen som helhed og af den enkelte medarbejder.” (s. 10)

“Hvis I vælger at offentliggøre resultatet af lønforhandlingerne internt, kan I overveje at supplere med oplysninger om den enkeltes samlede løn. Det vil gøre det lettere og mere reelt at sammenligne – “Hvor ligger jeg i forhold til mine kolleger?”” (s. 13)

“Det er naturligt at basere de lokale lønforhandlinger på relevant lønstatistik.Fordelen ved at basere jeres forhandlinger på lønstatistik er, at medarbejdernes individuelle løn kan sammenlignes, og at det er muligt for jer at sammenligne jeres løndannelse med andre institutioner eller med staten som helhed.” (s. 19)

Yderligere information

 • www.loenoverblik.dk som giver et overblik inden for staten. Et mere detaljeret billed kan fås af ISOLA-tal, som TR kan gå adgang til. Spørg hos din HR-afdeling og se mere i Vejledning og i PAV.
 • pav.perst.dk kapitel 11. om nye lønsystemer, dog skal du huske at PAV er 100% formuleret af arbejdsgiversiden

Blyanter2.thb

Aftaler

TR’en indgår som repræsentant for TRF aftaler om løn, arbejdstid og andre forhold med den lokale arbejdsgiver. Alle aftaler, der omhandler mere end en person, sendes til TRF for arkivering.

Ved indgåelse af aftaler er her nogle vigtige ting at være klar på. Er du i tvivl, så giv sekretariatet et ring.

Titel: afspejle indholdet af aftalen

Dækningsområde: hvem gælder aftalen for

Rammeaftale: med hvilken hjemmel indgås aftalen

Pengene: hvor kommer pengene fra (OK-midler, lokale lønpulje eller andet)

Type tillæg, hvis løntillæg: personligt tillæg (bør være uopsigeligt), kvalifikationstillæg (bør være uopsigeligt), funktionstillæg, resultatløn (husk tydelige og målbare kriterier og tidshorisont for tillægget)

Pension: er tillægget pensionsgivende

Begrundelse: hvad er formålet med aftalen (prøv at gøre det præcist og kort)

Opsigelse: uopsigeligt, opsiges til genforhandling, opsiges til bortfald (opsigelsesvarslet er ofte på 3 måneder til d. 1.)

Dato for underskrift og for aftalens ikrafttrædelse

Underskrift ved de 2 parter, der har kompetence til underskrift af aftalen

Kurser

Deltag i kurser for at blive bedre på dine svage sider og find inspiration til dit arbejde.

Vi bruger som oftest FH’s kurser da vi får rabat her og de har et godt udbud.

Relevante kurser for dig som TR og/eller bestyrelsesmedlem :

 • Grundkursus for nyvalgte – stor tilfredshed
 • Forhandling for TR – spændende og nyttigt, også uden for TR-sammenhæng
 • Bliv set, hørt og forstået – et spændende og inspirerende kursus
 • Psykisk arbejdsmiljø – meget nyttig og desværre meget relevant
 • Personalejura I og II – supergode, intensive, folde-ørerne-ud kurser, som vi alle vil have nytte af at gentage med nogle års mellemrum, især I’eren

 

25846466

Husk at du skal have din kreds til at tilmelde dig via TRF. Du må ikke tilmelde dig selv, fordi TRF og kredsen sammen betaler for kurset og derfor har brug for at have hånd i hanke med økonomien. Se evt. også Håndbogen på her på hjemmesiden.

Kapitalpension og skat

Tja, hvad skal man sige …

Regeringen har besluttet at muligheden for fremrykning af skat på kapitalpensioner forlænges i 2015.

Har du en kapitalpension i PFA Pension, kan fremrykning af skatten foretages fra den 11. maj og frem til den 30. september 2015.

Har du spørgsmål til omlægningen, er du meget velkommen til at kontakte PFA Pension på telefon nr. 70 12 50 00.

Sidste mulighed for fremrykning af skat på kapitalpension

For sidste gang er det nu muligt at fremrykke skatten på din kapitalpension i stedet for at betale skatten, når du går på pension.
I perioden 1. – 20. oktober åbner vinduet for fremrykning af skat på kapitalpension.
Det foregår via NemID på mitpfa.dk, hvor du får en anbefaling, om det kan betale sig for dig. Vær dog opmærksom på, om PFA i sine beregninger har adgang til alle dine pensionoplysninger også uden for PFA.
—————————————

Ny webside til Mit PFA

Som nogle af jer måske har opdaget, har Mit PFA fået nyt udseende, nye funktioner og mere information. Du kan logge på via pfa.dk -> privat -> mit pfa og brug din NemId.

Får du problemer med siden i din browser, så brug i stedet for Explore, Firefox eller Chrome.

PFA siger selv om den nye side:

 

Jeres nye pensionsoverblik

Det skal være nemt og enkelt at forstå tallene og få overblik over pensionsordningen. Derfor lancerer vi Mit PFA, der samler præcis de oplysninger, der er interessante for det enkelte medlem i et nemt overblik. Samtidig bliver det også muligt at tilgå sit overblik fra mobil og tablet.

Stærkt, samlet overblik

Mit PFA er ét samlet overblik. Oplysninger fra Pensionsinfo overføres hurtigt, og medlemmerne kan nemt udfylde eventuelt manglende oplysninger. På den måde får man automatisk en vejledende anbefaling fra Mit PFA ud fra ens totale situation og kan følge med i, om opsparing og forsikringsdækninger passer til ens behov. Får man lyst til at tilpasse sin ordning, kan det gøres via de nye selvbetjeningsfunktioner. Vores Rådgivningscenter står naturligvis til rådighed, hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp.

Proaktiv rådgivning

I Mit PFA kan man udfylde sine kontaktoplysninger og sætte et enkelt flueben, som giver PFA mulighed for at tage proaktiv kontakt, når der er noget der er værd at vide om ens pensionsordning. På den måde kan vi hjælpe kunderne med at holde sig orienteret om netop deres situation og muligheder, så de ikke behøver at tænke på pension i hverdagen.

Fremrykning af skat på kapitalpension

PFA Pension åbner igen et vindue for, at du kan fremrykke skatten på din kapitalpension i stedet for at betale skatten, når du går på pension.

Denne gang kan det ske i perioden 1. april til 22. april 2014.

Det foregår via NemID på mitpfa.dk, hvor du får en anbefaling, om det kan betale sig at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing.

Det er planen at muligheden for at fremrykke skatten åbnes for sidste gang i oktober 2014.

———————————-

FTF-A tilbyder en af Danmarks bedste lønsikringer


Med FTF-A Lønsikring, som lanceres i januar 2014, kan du supplere dine dagpenge, så du kan få helt op til 49.000 kr. om måneden, hvis du bliver ledig. Og det kan du få til en attraktiv pris. I 2014 får du endda 50 procent rabat på den præmie, du skal betale.

Af Mads Rudbøl, FTF-A

Overvejer du at supplere dine dagpenge med en ekstra forsikring, hvis du skulle blive ledig? Så har FTF-A fået et rigtig godt produkt på hylderne – FTF-A Lønsikring – som giver dig stor økonomisk tryghed til en favorabel pris.

FTF-A har gennem flere år tilbudt en lønsikring til sine medlemmer. Den ordning er nu blevet væsentlig forbedret og har skiftet navn til FTF-A Lønsikring.

Vi vil altid kunne tilbyde de bedst mulige produkter til en attraktiv pris for vores medlemmer. Derfor kan vi nu tilbyde en endnu mere fordelagtig lønsikring, hvor dækningen og vilkårene er forbedret samtidig med, at prisen falder,” fortæller Tina Aistrup, konsulent hos FTF-A.

Priseksempler

Eksempler på den månedlige præmie

FTF-As nuværende lønsikring

FTF-A Lønsikring med 50 procent rabat i 2014

FTF-A Lønsikring efter 2014

Dækning 4.000 kr.

173 kr.

77 kr.

153 kr.

Dækning 8.000 kr.

346 kr.

153 kr.

306 kr.

Dækning 12.000 kr.

519 kr.

230 kr.

460 kr.

Dækning 16.000 kr.

692 kr.

306 kr.

613 kr.

 

Vi har fået et konkurrencedygtigt produkt, som vi tror, FTF-A’s medlemmer vil efterspørge. Det gælder både de medlemmer, som har den nuværende lønsikring, men mange andre vil også få øjnene op for de muligheder, der er for at sikre sig økonomisk til en fornuftig pris. Vi har store forventninger til FTF-A Lønsikring, og opfyldes de forventninger, vil prisen falde yderligere, da der så er flere til at dele omkostningerne,” forklarer Tina Aistrup.

Fuld dækning til halv pris i hele 2014
Som et opstartstilbud tilbyder FTF-A alle medlemmer, at de kan få FTF-A Lønsikring til halv pris i hele 2014.

”Vi er sikre på, at vi har et produkt, der prismæssigt er attraktivt, men for at gøre beslutningen endnu lettere for vores medlemmer, har vi besluttet at give 50 procent rabat på præmien i hele 2014. Så jo før du tegner lønsikringen, jo mere kan du spare,” forklarer Tina Aistrup.

FTF-A Lønsikring lanceres januar 2014. Alle medlemmer, der har den nuværende lønsikring hos FTF-A, kan skifte til FTF-A Lønsikring med samme dækning, som de har i dag – men til en lavere pris. Alle andre medlemmer af FTF-A vil også få tilbud om at tegne FTF-A Lønsikring.

Har du spørgsmål til FTF-A Lønsikring, er du velkommen til at kontakte FTF-A på 70 13 13 00, eller du kan læse mere på www.ftf-a.dk

PFA Plus

Ny forbedret pensionsordning

Din pensionsordning via Trafikforbundet bliver opgraderet.

Trafikforbundet, CO10 og PFA Pension gør meget ud af at sikre, at pensionsordningen hele tiden er tidssvarende og konkurrencedygtig. Derfor er det nu aftalt at opdatere vores pensionsløsning.

Den nye pensionsordning – PFA Plus – træder i kraft i foråret 2014, og du vil i starten af det nye år modtage information fra PFA Pension, der nærmere viser vilkårene i den nye ordning.

For flyveledere med tilknytning til kreds 3 (DATCA), sker opgraderingen lidt senere på året. Det skyldes den forsikringsmæssige sammensætning, der gør at opgradereingen ikke kan foretages samtidig med de øvrige omlægninger.

Med PFA Plus får du større indflydelse og mulighed for at få et godt afkast, du er fortsat forsikret på samme niveau i din nye PFA Plus ordning, som du er i din nuværende ordning.

Attraktiv opsparing

Din nuværende pensionsordning er som udgangspunkt placeret i gennemsnitsrentemiljøet, og i

PFA Plus vil din fremtidige pensionsindbetaling blive placeret i markedsrente, det giver dig mulighed for at opnå et attraktivt afkast på din opsparing.

I gennemsnitsrentemiljøet er afkastet baseret på en depotrente der fastsættes af pensionsselskaberne, og med de skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen, og udsigt til fortsat lave depotrente de kommende år, vurderes muligheden for afkast til at være begrænset.

I PFA Plus sparer du op i et fleksibelt investeringskoncept, med fire forskellige investeringsprofiler, fælles for dem alle er, at risikoen gradvist nedtrappes frem mod den enkeltes pensionsalder. Du kan til enhver tid selv kan ændre din investeringsprofil.

Dit afkast følger markedet, og derfor får du det afkast, som investeringen giver.

Kommunikation i øjehøjde

Du vil opleve, at din nye pensionsordning er nem at få et overblik over, og når ændringen træder i kraft vil alle omfattede medlemmer modtage en velkomstpakke og en pensionsoversigt, som kort og præcist viser indholdet i den enkelte ordning.

Rådgivning

Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i din nye pensionsordning, så du aktivt kan tage stilling til de valgmuligheder der følger med i forbindelse med omlægningen af pensionsordningen, så den matcher dine ønsker og behov. På den måde sikrer du, at din pensionsordning giver dig den nødvendige tryghed, så du kan udleve dine drømme, når du går på pension.

Hos PFA Pension kan du søge råd og vejledning, enten på telefonen, eller via webrådgivning hvor du taler med en pensionsrådgiver i telefonen, og samtidig får vist dine muligheder på din computer, eller en personlig rådgivningssamtale. Du kan kontakte PFA Pension på telefon nr. 70 12 50 00.

Med venlig hilsen Trafikforbundet og PFA Pension

Nyt fra PFA – Kapitalpension

FREMRYKNING AF SKAT PÅ KAPITALPENSION

Fra 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af en ny ikke fradragsberettiget opsparings-form – den såkaldte aldersopsparing. Samtidig blev det muligt at spare 2,7 % i skat ved at omlægge kapitalpensionen til aldersopsparingen i løbet af 2013 og 2014. Her vil opsparingen nemlig kun blive beskattet med 37,3 % mod 40 %, hvis det sker senere.

Da omlægningen til aldersopsparingen indebærer risiko for dobbeltbeskatning, har den givet anledning til et længerevarende analysearbejde i PFA. Men vi er nu klar med en løsning, der tager højde for denne risiko og kommer med en konkret anbefaling til, om skatte-fremrykningen kan betale sig.

HVAD SKAL DU GØRE?

• Du kan allerede nu undersøge, om du har en kapitalpension. Det kan du gøre ved at logge på minpension.pfa.dk med NemID.

• Ønsker du at omlægge kapitalpension til aldersopsparingen skal det ske i perioden fra 1. oktober til 20. oktober 2013.

• Der er også åbnet op for, at omlægningen kan foretages i 2014.

HVORDAN KOMMER DET TIL AT FUNGERE?

• Omlægning til aldersopsparingen sker via NemID på minpension.pfa.dk.

• Fra den 1. oktober vil du på minpension.pfa.dk kunne få en anbefaling, som udfra de konkrete forhold på din kapitalpension fortæller, om det kan betale sig for dig at omlægge den til en aldersopsparing.

• Ændrer du din kapitalpension til en aldersopsparing, vil du blive trukket 37,3 % i skat, som PFA afregner til Skat ultimo 2013. Til gengæld vil opsparingen blive udbetalt skattefrit, når du går på pension.

• Det koster et gebyr på 675 kr. at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing.

• Er din kapitalpension i gennemsnitsrente, overføres opsparingen til markedsrente, inden den omlægges til aldersopsparingen. Det giver dig typisk mulighed for at få et overførselstillæg. Til gengæld bortfalder ydelsesgarantien.

• Aldersopsparing har ikke KundeKapital tilknyttet. Hvis du har KundeKapital tilknyttet din kapitalpension og vælger at omlægge den til en aldersopsparing, omlægges begge dele til aldersopsparing.

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE FORETAGER DIG NOGET?

• Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter din kapitalpension på en indbetalingsfri ordning. Når du går på pension, vil der blive trukket de normale 40 procent i skat.

Omlægning 2013

Fordele

Ulemper

• Ønsker du at omlægge kapital-

pension til aldersopsparing

skal det ske i perioden fra:

1. oktober 20. oktober

• Skattesatsen nedsættes med

2,7 pct. For en opsparing på

100.000 kr. giver det en

besparelse i skat på 2.700 kr.

• Kapitalpensionen ændres til en

aldersopsparing, som udbe-

tales skattefrit

• Opsparing vil typisk få et

overførselstillæg fra fælles-

reserverne med over på

aldersopsparingen

• En kapitalpension kan frit

ændres til en rate- eller en

livspension. Det kan en

aldersopsparing ikke. Rate- og

livspension beskattes som

indkomstskat og dermed

typisk i niveauet 37,5 pct.

(bundskat)

• Aldersopsparing kan ikke have

KundeKapital

HVORDAN TRÆFFER DU ET VALG?

• Anmodningssiden på minpension.pfa.dk giver dig en anbefaling af, om det kan betale sig at vælge at afgiftsberigtige ud fra en trafiklysmodel (Mulighed 1-3)

• Du skal foretage et valg ud fra den enkelte police

Mulighed 1 rødt lys

Anbefales ikke ud fra en økonomisk betragtning, eller markedsrente er ikke muligt

Mulighed 2 gult lys

Afgiftsberigtigelse kan medføre ændring af dækninger, f.eks. reduceret depotsikring, eller krav om at hele depotet flyttes

Mulighed 3 grønt lys

Afgiftsberigtigelse får ikke negative konsekvenser for policen, og anbefales ud fra en økonomisk betragtning

Læs mere om skattereformen på pfa.dk, og tilmeld dig vores nyhedsbrev ”PFA Indsigt” for at holde dig godt opdateret.

Resultatet af OK13

Kære alle

Fredag morgen blev der opnået enighed mellem fagforeningerne på det statslige område (CFU) og Finansministeren om den generelle del af overenskomstforhandlingerne.

Resultatet af OK13:

– 2-årig overenskomst

– Lønstigning pr. 1. april 2013 på 0,82%.

Den reelle stigning bliver på 0,0%, da vi er 0,82% foran det private arbejdsmarked og derfor “skylder” løn i henhold til reguleringsordningen.

– Lønstigning pr. 1. april 2014 på 0,80%.

Den reelle stigning kan blive større afhængig af lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

– Reguleringsordningen beholdes.

Reguleringsordningen sikrer, at statsansatte følger lønudviklingen på det private arbejdsmarkede. Reguleringsordningen har siden 1997 skaffet de statsansatte ca. 30% mere i løn. Ordningen er især en fordel for grupper, der har svært ved at opnå lønforbedring ved lokale lønforhandlinger.

Er det så et godt resultat? Vores mål var at fastholde reallønnen og reguleringsordningen. Det sidste lykkedes, men vi vil formodentlig opleve et reallønsfald. På den anden siden lykkedes det ikke for Finansministeren

– at afskaffe reguleringsordningen,
– at ændre arbejdstidsnormen til en årsnorm,
– at skære i ulempeydelserne ved aften- og natarbejde
– at skærpe førtidspensionsbidraget for tjenestemænd

Det må siges at være et tilfredsstillende resultat, skønt ikke prangende.

11. februar 2013 ved Bolette Brødsgaard, formand for Trafikforbundet.

Ny beskatning i 2013 af kapitalpension.

Tjek skatten for 2013, hvis du indbetaler til en kapitalpension

Er du overenskomstansat, har du også en kapitalpension i PFA. Læs her, hvad der sker med den, og hvad du kan gøre.

Som en del af skattereformen kan der fra 1.1.2013 ikke længere indbetales til kapitalpension, som bliver afløst af en ny ikke-fradragsberettiget opsparingsform, den såkaldte aldersforsikring. 

I den anledning opstår der en fejl i din forskudsregistrering, og det skyldes at SKAT for at undgå restskatter forudsætter, at dine fremtidige pensionsindbetalinger vil gå til aldersforsikringen. 

Men det er ikke korrekt, da dine pensionsindbetalinger i PFA i stedet vil gå til rate- eller livspension, hvor du stadig har fradragsret. 

Hvis dele af din pensionsindbetaling i PFA i 2012 gik til kapitalpension, vil din skattebetaling i 2013 blive for høj.

Du kan løse problemet ved at ændre på din forskudsopgørelse for 2013. Konkret ved at ændre beløbet i rubrik 19, så der står det samme som på din forskudsopgørelse for 2012. 

Foretager du dig ikke noget, vil du få den overskydende skat tilbage i løbet af 2014. 

Har du spørgsmål, kan du ringe til PFA’s rådgivningscenter på 70 12 50 00.

18: Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af TRF er det muligt at tegne forsikring gennem Tjenestemændenes Forsikring til en fordelagtig præmie.

For TRF er det endvidere en fordel, da FAF-12 udlodder bonuspenge efter antallet af policer blandt forbundets medlemmer. Se nærmere på vores hjemmeside under fanen “FOR MEDLEMMER” og “FERIEBOLIGER”.

Det er vigtigt ved tegning af forsikring, at man oplyser sit medlemskab af TRF, da der ellers ikke vil komme bonuspenge til FAF-12.

På Tjenestemændenes Forsikrings hjemmeside www.tjm-forsikring.dk kan der læses mere.

Nedenstående er hentet på deres hjemmeside:

Tjenestemændenes Forsikring blev oprettet i 1936 af en række driftige jernbanefolk. Tanken var, at “hvis tjenestemænd står sammen, kan vi danne en forsikring til os selv, der er billigere end den, de profitorienterede forsikringsselskaber tilbyder”.
I dag servicerer Tjenestemændenes Forsikring cirka 85.000 kunder fra hovedkontoret i Valby, hvor 50 fuldtidsansatte medarbejdere tager sig af policeadministration, skadesbehandling og produktudvikling. Rundt om i landet supporterer ca. 80 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelse af skader. Men tanken er den samme som dengang. Ét fællesskab baseret på én fælles interesse i fordelagtige forsikringer til fornuftige priser.

Tjenestemændenes Forsikring er et selvstændigt selskab i Tryg Forsikring, Danmarks største forsikringsselskab. Det betyder et stærkt bagland med garanti for økonomisk soliditet.

Revideret 1. nov. 2020

18A: Tjenestemændenes Låneforening

Tjenestemændenes Låneforening er etableret i 1907, og foreningen er for medlemmer af organisationer under:

• Offentlige Ansattes Organisationer (OAO)
• Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10)
• Lærernes Centralorganisation (LC)
• Akademikernes Centralorganisation (AC)
• HK Kommunal / København

De grupper der kan optage lån hos Tjenestemændenes Låneforening er tjenestemænd i staten samt en række grupper af overenskomstansatte.
Endvidere er det muligt for medlemmer med tjenestemandspension at låne, dog skal lånet som udgangspunkt være færdigafviklet ved det 70. år.

Låneforeningen har i dag en egenkapital på ca. 285 mill.kr., som delvist indgår i udlånet.

Formål

Formålet har været siden stiftelsen i 1907 at formidle lån på billigst mulige vilkår. Der ydes lån til praktisk talt alle lånebehov, som medlemmerne kan tænkes af have. Grundlaget for lånene er en noteret lønforskrivning som ligger til sikkerhed for lånet.

Se mere på www.tjlaan.dk

Årligt udlånes der ca. 500 mill.kr. Det samlede udlån er ca. 1,2 mia. kr. fordelt på ca. 15.000 lån.

Revideret 1. nov. 2020

19: Gavecirkulære

Formand og sekretariatsleder.

Ved 50 og 60 års fødselsdag tilbydes reception (alternativt fx middag med HB og gave).

Ved fratræden: reception og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

Næstformand.

Ved fratræden: middag med HB og gave til 500 kr. pr. fungerende år ved minimum 4 år. Indenfor de første 4 år en gave til 1000 kr.

HB medlemmer.

Ved udtræden: vingave eller tilsvarende.

Øvrige.

Til samarbejdspartnere o.lign. gives vingave ved runde fødselsdage, fratræden eller ved andre særlige lejligheder. Max beløb er 1000 kr.

Som tak for hjælp ydet til TRF kan også gives vingave eller tilsvarende.

Julegaver.

På HB mødet den 21.11.2003 blev det aftalt at give julegaver efter følgende retningsregler:

Der indkøbes for omkring 300 kr. pr. person til følgende:

Kritiske revisorer
Velfærdsfonden – bestyrelse og kritisk revisor
Ansatte

Revideret 1. nov. 2020