Trafikforbundet

Udskriv

Resume af hovedbestyrelsesmødet 24. november 2011

Revideret budget 2012 og budgetter for 2013 og 2014 godkendt og klar til endelige vedtagelse på delegeretmødet 2012. Det reviderede 2012 har et noget højere underskud end det tidligere 2012-budget, hvilket skyldes opsigelsen af Aftale om Fællessekretariat.

TRF’s sekretariatsleder Birthe Jensen har annonceret, at hun vil stoppe sin ansættelse i TRF 30. april 2012. Hovedbestyrelsen har bedt Birthe Jensen fortsætte som kasserer for TRF efter 1. maj 2012, hvilket Birthe gerne vil.

CO10 holdt repræsentantskabsmøde 17. november, hvor formand Bolette Brødsgaard og næstformand Allan Lundgren repræsenterede TRF. Bolette stillede op til valg af bestyrelsesmedlemmer men blev ikke valgt.

TRF har holdt en temadag om Ny Løn på arbejdspladsen. Der var pæn deltagelse fra kredsbestyrelserne, som udvekslede erfaringer og kom med ideer til forbedring af Ny-Lønsystemet. Det hele er nu blevet samlet i et åbent brev og sendt til CO10’s arbejdsgruppe om nye lønsystemer.

På en ekstraordinær generalforsamling har Kreds 1 vedtaget nye vedtægter, som grundlaget for optagelse af Kreds 4´s medlemmer. Kreds 4 har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedlægge kredsen og lade sig optage i Kreds 1. Det forventes at Kreds 4’s medlemmer optages i Kreds 1 pr. 1. december, og at der afholdes ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til samtlige bestyrelsesposter d. 8. december. Langt de fleste medlemmer af “ny” Kreds 1 arbejder i Trafikstyrelsen.

På grund af besparelser i forbindelse med sammenlægningen af Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen og SLV har der været en afskedigelsesrunde, hvor 26 medarbejdere er varslet afskediget. Seks af disse er medlemmer af TRF, hvoraf én person er tillidsrepræsentant i Kreds 1 og en anden næstformand i Kreds 4. (Siden hovedbestyrelsesmødet er varslingen af næstformanden trukket tilbage, og der forhandles omkring tillidsmandens ansættelse). Kort efter varslingen flyttede Trafikstyrelsen sammen i nye lokaler i Ørestaden, så alt er noget kaotisk.

I henhold til hidtidig praksis skal udtagning af overenskomstkrav i kredsene ske i foråret 2012. Hovedbestyrelsen diskuterede om det var umagen værd at sætte gang i det store arbejde, da det er sandsynligt at OK13 bliver lige så skidt som OK11.

En ny version af TRF’s Håndbog blev godkendt og lægges snarest på TRF’s hjemmeside.

Næste HB-møde er d. 1. februar.