Trafikforbundet

Udskriv

3B: FU’s forretningsorden

Forretningsorden for forretningsudvalget


1. Forretningsudvalgets virksomhed.

Deltagere.

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, som begge er ”fødte” medlemmer og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. De 2 forretningsudvalgsmedlemmer vælges af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Højst 2 af de 4 medlemmer af forretningsudvalget kan være medlemmer af samme kredsforening.

Sekretariatslederen deltager i forretningsudvalgsmøderne.

Beslutningsdygtighed.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt når mødet er lovligt indvarslet og mindst 3 af udvalgets 4 medlemmer er tilstede.

Afstemninger.

Beslutninger træffes normalt ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Mødefrekvens.

Der afholdes forretningsudvalgsmøder efter behov.

Indkaldelse.

Forretningsudvalgets dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:

Aktivitetslisten

Regnskab

Sager

Gensidig orientering

Eventuelt

Sekretariatslederen udsender indkaldelse med dagsorden senest 5 dage før mødet.

Mødeudgifter.

Jf. kapitel 6

Forfald.

Forfald meddeles sekretariatslederen tidligst muligt.

Mødets start. 

Mødet starter på det tidspunkt, der er angivet i indkaldelsen.

Referat. 

Referat udarbejdes af sekretariatslederen. Referatet udsendes til forretningsudvalget og hovedbestyrelsens medlemmer senest 10 arbejdsdage efter mødet.

 

2. Andre møder, konferencer eller kurser.

Udpegning. 

Udpegning til deltagelse i møder, konferencer eller kurser foretages af formanden eller efter aftale med forretningsudvalget.

Mødenotat.

Et mødenotat skal normalt udarbejdes efter hvert møde. Notatet skal foreligge 5 dage efter mødet og afleveres til sekretariatet til fordeling.

 

3. Udtalelser.

Meddelelser til pressen om forhandlinger eller lignende, må kun gives af formanden eller den han bemyndiger dertil.

 

4. Arbejdsopgaver for forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget udgør med bistand fra sekretariatet foreningens daglige ledelse.

Hovedbestyrelsen kan beslutte at bemyndige FU til at træffe beslutninger i sager af principiel karakter.

 

Revideret 05.09.2018