Trafikforbundet

Udskriv

Indkaldelse til Trafikforbundets 22. ordinære Delegeretmøde

Indkaldelse til Trafikforbundets 22. ordinære delegeretmøde 

Delegeretmødet afholdes torsdag den 14. april 2016 kl. 10.00 i Kosmopol Konferencecenter,

Fiolstræde 44, 1171 København K

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 stk. 6

  1. Navneopråb

  2. Vedtagelse af mødets forretningsorden

  3. Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent

  4. Hovedbestyrelsens beretning

  5. Regnskab

  6. Indkomne forslag

  7. Budget og fastsættelse af kontingent

8. Valg af næstformand

9. Valg af 2 revisorer

10. Valg af 2 revisorsuppleanter

11. Eventuelt

Ethvert medlem af Trafikforbundet er i.h.t. vedtægternes § 12 stk.10 berettiget til at overvære delegeretmødet og deltage i forhandlingerne.

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal i.h.t. vedtægternes § 12 stk. 3 indsendes senest 4 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 17. marts 2016.

Navne på evt. kandidater til næstformandsposten skal være Trafikforbundet`s hovedbestyrelse i hænde senest 3 uger før mødet, hvilket vil sige senest den 22. marts 2016. jf. vedtægternes § 12 stk. 8.

Trafikforbundet, februar 2016